Symbolene i sjøkartet gir nødvendig informasjon for navigering

For sikker ferdsel på sjøen og langs kysten, er kunnskaper om sjøkartet helt nødvendig. Dette da det er et viktig hjelpemiddel for navigering. For å gi informasjon til båtfører, benyttes det ulike symboler og tegn i sjøkartet. Mange av disse er logiske, men ikke alle. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskaper om hvordan en kan lese kartet for sikker ferdsel på sjøen.

Sjøkartet krever trening og erfaring

Et sjøkart er en grafisk fremstilling av et hav eller kystområde. For å kunne utnytte all informasjonen som kartet gir, kreves det trening og erfaring i lesing av kartet. Avhengig av kartets målestokk, kan det blant annet vise vanndybde og høyde på land, detaljer ved kystlinjen, farer under navigeringen, viktige sjømerker, tidevanninformasjon og strømforhold, broer og havner.

Symboler i papir- og digitale kart

Tradisjonelt har sjøkart blitt levert i papirform, men digitale sjøkartsystem har fått en økt popularitet de siste årene. Det varierer hvordan symbolene brukes i kartene på papir og digitalt. Det har blitt utviklet nye symboler for digitale kart, som er en forenkling av de symbolene som finnes i papirkartene. Det er også noe informasjon og opplysninger som har blitt utelatt i de elektroniske kartene, og som derfor kun finnes i papirform. For å sikre at du har all nødvendig informasjon tilgjengelig, anbefales det å ha med en papirversjon av sjøkartet som reserve. Dette er også viktig dersom det digitale kartet skulle svikte.

Symbolene i sjøkartet er for det meste basert på en internasjonal standard, som vil si at de samme symbolene benyttes over hele verden. Likevel er det noen norske symboler som ikke følger denne standarden, og vil derfor se annerledes ut. Disse finnes spesielt i papirkartene, noe en må være oppmerksom på og ha kunnskaper om.

Symbolene gir informasjon innenfor ulike områder

Symbolene du kan se i sjøkartet gir generell informasjon om posisjoner, avstander, retning og kompass, samt informasjon innenfor topografi, hydrografi og navigasjonshjelpemidler.

  • Den topografiske informasjonen viser former på landmassene, og beskriver terrengforhold som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, elver, bebyggelser, veier og mer.
  • Den hydrografiske informasjonen beskriver kjemiske og fysiske forhold i havet, som eksempelvis hvor det er tidevann, strøm, dybder, grunner, grenser, vrak og hindringer.
  • Navigasjonshjelpemidlene gir informasjon om sjømerker, bøyer, lykter, tåkesignaler, radar, radio og satellittnavigasjon.

Båtførerkurs gir viktige kunnskaper om navigering og sjøkart

Kunnskap om sjøkartet er pensum for deg som skal ta båtførerprøven. Ved å ta et båtførerkurs hos Wave Kompetanse, får du med pensum satt av Sjøfartsdirektoratet, nødvendige kunnskaper om symboler og hvordan du skal lese sjøkartet – både papirversjonen og den digitale versjonen.

Meld deg på båtførerkurs